Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 3. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 9 až 13°C, při nízké oblačnosti kolem 5°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zřízení a fungování školské rady

§ 167 

§167 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

§167 (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

§167 (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

§167 (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

§167 (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

§167 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky. Funkční období člena ŠR končí dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.“.

§167 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168 

§168 (1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

§168 (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů[17] poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

§168 (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

§168 (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

VOLBY 14. 11. 2013

Zpráva přípravného výboru o volbách do školské rady při Základní škole a Montessori mateřské škole Podbřezí, 14.11. 2013 

 

Dne 2.9. 2013 inormovala Mgr. Zelená, ředitelka Základní školy a Montessori mateřské školy  Podbřezí na schůzce se zákonnými zástupci nezletilých žáků o povinnosti nové volby školské rady při ZŠ Podbřezí. Zřizovatel, tj. Obec Podbřezí stanoví počet členů rady. Předběžná dohoda je, že rada zůstane jako v minulém volebním období tříčlenná. 1 člen bude jmenován Obcí Podbřezí, 1 člen bude zvolen z řad pedagogických pracovníků ZŠ Podbřezí a 1 člen vyjde z voleb zákonných zástupců nezletilých žáků. Byl jmenován přípravný výbor, který bude volby do školské rady organizovat ve složení:

 

Mgr. Radomila Zelená, ředitelka Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí

Antonín Novotný, starosta obce Podbřezí

Jana Volfová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

 

 

 

Volby dne 14. 11. 2013

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků navrhli přípravnému výboru tyto 3 kandidáty ze svých řad:

 

Ester Horákovou

Vendulu Kovářovou

Barboru Votroubkovou

 

Výše uvedení kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byli uvedeni na hlasovacích lístcích. Platný lístek byl  ten, kde byl u zvoleného kandidáta křížek. Hlasování bylo tajné. Po ukončení a sečtení výsledků voleb bylo přípravným výborem konstatováno, že bylo vydáno 22 hlasovacích lístků, platných bylo všech 22. Počtem 22 hlasů byla zvolena Barbora Votroubková.

 

Na základě voleb a jmenování zřizovatele bude školská rada při Základní škole a Montessori mateřské škole Podbřezí pracovat ve složení:

 

Barbora Votroubková, bytem Podbřezí 97, 518 03 Podbřezí,

- členka školské rady zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků

 

Mgr. Věra Kroulíková, bytem Byzhradecká 410, 517 01 Solnice,

- učitelka, členka školské rady zvolená za pedagogický sbor ZŠ Podbřezí

 

Antonín Novotný, starosta obce Podbřezí, bytem Podbřezí, 518 03 Podbřezí

- člen školské rady jmenován za zřizovatele

 

Všechny materiály týkající se voleb do školské rady jsou uloženy v archivu Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí

 

V Podbřezí dne 14. 11. 2013