Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 3. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 9 až 13°C, při nízké oblačnosti kolem 5°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Česká školní inspekce
              Královéhradecký inspektorát

____________________________________________________________________________________________________________

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj. ČŠIH-1496/14-H

Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí

Sídlo

518 03 Podbřezí 3

E-mail právnické osoby

zs.podbrezi@centrum.cz

 75 016 443

Identifikátor

600 097 374

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. et Bc. Radomilou Zelenou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Obec Podbřezí

Místo inspekční činnosti

518 03 Podbřezí 3

Termín inspekční činnosti

26. až 28. leden 2015

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti dne 26. 1. 2015.

Předmět inspekční činnosti

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Charakteristika

Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí (dále škola) vykonává činnost mateřské školy (dále MŠ), základní školy (dále ZŠ), školní družiny (dále ŠD) a školní jídelny - výdejny. Školní stravování pro děti a žáky zajišťuje školní jídelna jiného subjektu.

 

V době inspekční činnosti se v  vzdělávalo 25 dětí ve věkovém složení od tří do sedmi let. Z toho je 15 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jednomu z nich byla o jeden rok odložena. MŠ aplikuje výchovně vzdělávací metodu Marie Monressori. Ředitelka školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 199 Kč měsíčně.

Ve dvou třídách se vzdělávalo 24 žáků. Zastoupeno je pět ročníků prvního stupně. V běžných třídách byli individuálně integrováni čtyři žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), vzdělávající se podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). ŠD navštěvovalo v jednom oddělení 24 žáků. Jedna žákyně plní povinnou školní docházku v zahraničí.

Škola uskutečňuje vzdělávání podle platných školních vzdělávacích programů (dále ŠVP).

Veřejnost má příležitost získat základní informace o škole prostřednictvím webových stránek na adrese www.zspodbrezi.cz

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů

Škola přijímá děti a žáky k předškolnímu vzdělávání a k plnění základní školní docházky dle platných právních předpisů. Ředitelka školy informuje o vzdělávací nabídce způsobem dostupným pro všechny uchazeče. Zákonní zástupci dětí projevili zvýšený zájem o přijetí dítěte do MŠ. Pro školní rok 2014/2015 nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání z důvodu nedostatečného počtu volných míst 10 dětí. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány. Školní matrika je vedena a obsahuje všechny zákonem předepsané údaje.

Péče o žáky se SVP je systematická a důsledná. Ředitelka školy povolila na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) vzdělávání žáků podle IVP, které jsou velmi kvalitně zpracované a obsahují všechny náležitosti. Účinnost vzdělávání žáků je pravidelně vyhodnocována ředitelkou školy a pracovníky ŠPZ. Jednou týdně probíhá reedukace.

Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon činnosti. Za organizaci, průběh a výsledky předškolního vzdělávání zodpovídá pověřená učitelka MŠ. Rozsah povinností souvisejících s činnostmi jednotlivých pracovišť je dán vnitřními směrnicemi a pracovními náplněmi zaměstnanců školy. V průběhu inspekce ředitelka školy doplnila školní řád MŠ (povinnosti dětí, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany před sociálně patologickými jevy) a ŠVP ŠD (podmínky přijímání uchazečů, podmínky péče o žáky se SVP, popis personálních, materiálních a ekonomických podmínek). Ředitelka školy projednává zásadní záležitosti s učitelkami v pedagogické radě, s organizačními věcmi pak seznamuje všechny zaměstnance na pravidelných provozních poradách. Z těchto jednání vyplývá, že se projednávají aktualizace strategických pedagogických dokumentů a opatření týkající se vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ. Koncepční záměry vycházejí z provedené analýzy stávajícího stavu školy. Vedení školy operativně upřesňuje a vyhodnocuje plnění ročního plánu práce. Aktuální informace sděluje ředitelka školy učitelkám průběžně. Každodenní kontakt všech zaměstnanců tvoří důležitou součást komunikace a má velmi pozitivní vliv na školní klima.

Kontrolní činnost realizuje ředitelka školy. Stanovila si priority, které sleduje a vyhodnocuje. Ze zjištěných skutečností vyvozuje závěry, které neprodleně sděluje učitelkám a přijímá opatření ke zkvalitnění pedagogického procesu. Výroční zpráva o činnosti školy je kvalitně zpracovaná, obsahuje řadu relevantních údajů.

Spolupráce s partnery vychází z místních podmínek. Škola je kulturním centrem obce. Učitelky připravují děti a žáky na veřejná vystoupení, aktivně se podílejí na kulturních programech, které vycházejí z místních tradic. MŠ je členem Společnosti Montessori ČR, která provádí supervize předškolního vzdělávání. Členství v tomto subjektu výrazným způsobem pozitivně ovlivňuje kvalitu získávaných kompetencí dětí. Na příkladné úrovni je spolupráce se zřizovatelem, zejména v oblasti zajištění finančních prostředků na vybudování většího počtu vhodných učeben a zázemí pro pedagogy.

Personální podmínky školy jsou velmi dobré. Pedagogickou činnost ve škole zajišťují čtyři učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD a tři učitelky MŠ. Jedna z učitelek MŠ, které byla pracovní pozice vyhrazena Úřadem práce na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015, není odborně kvalifikovaná. Ředitelka školy je mentorem pro učitelku ZŠ, která do školy nastoupila v průběhu školního roku a má předchozí pedagogickou praxi.

Ředitelka školy zpracovala plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP), ve kterém systematicky zohlednila potřeby školy a odborný rozvoj učitelek. Vzdělávací akce byly hrazeny z finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropských sociálních fondů (dále ESF). Ředitelka školy umožňuje rovněž vzdělávání učitelek formou samostudia.

Alternativnímu zaměření MŠ odpovídá materiální vybavení speciálními pomůckami, předměty i pracovním materiálem, které jsou dětem volně dostupné. Základní řadu tvoří didaktické pomůcky rozvíjející u dětí praktické, smyslové, jazykové a matematické aktivity v přírodních a společenských vědách. Prostory i dětský nábytek odpovídají současným požadavkům předškolního vzdělávání. Školní zahrada je vybavena funkčními herními sestavami, které výborně slouží pohybovému rozvoji i rekreačním aktivitám dětí.

Vzdělávání žáků ZŠ probíhá ve dvou učebnách a v sále pohybových aktivit. Třídy jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, dostatečným množstvím názorných pomůcek, obrazovým materiálem, přehledy učiva, počítači, interaktivní tabulí a tabulí s prvky interaktivity. Všechny počítačové sestavy byly vyměněny a pořízeny nové (celkem sedm počítačů a pět notebooků), došlo k výměně audiotechniky, k zakoupení dvou LCD velkoplošných televizorů a X-box kinectu. K rozvoji čtenářské gramotnosti žáků přispívá žákovská knihovna, vybavena dětskou literaturou, encyklopediemi a slovníky. Oddělení ŠD realizuje svoji činnost v jedné z kmenových tříd. Pro zájmové činnosti v ŠD mají žáci k dispozici velké množství nových her a polytechnických stavebnic.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků (dále BOZ) jsou na požadované úrovni. Pravidla bezpečného chování dětí a žáků při pobytu ve škole a při školních akcích jsou zpracována v minimálním preventivním programu (dále MPP) a ve školních řádech MŠ a ZŠ a ve vnitřním řádu ŠD. Knihy úrazů obsahují údaje stanovené právním předpisem. Revize tělocvičného nářadí, náčiní používaného v učebně k pohybové výchově a hracích prvků na školní zahradě jsou prováděny pravidelně. V MŠ i ZŠ jsou děti a žáci pravidelně poučováni o možnostech vzniku úrazu a jsou seznamováni s riziky ohrožujícími jejich zdraví.

Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání byly využity především na platy, učební pomůcky a na další činnosti, které přímo souvisely s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání. Zapojením do projektu EU Peníze školám získala škola finanční prostředky na zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a na DVPP. Z poskytnutých prostředků škola pořídila např. tabule s prvky interaktivity a počítače pro tvorbu výukových materiálů. Ředitelka školy zpracovala řadu projektů, jejichž realizace přispěla k výraznému zlepšení podmínek školy pro vzdělávání dětí a žáků. Škola se aktivně zapojila do prevence sociálně patologických jevů, pořídila pomůcky pro výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a vybavení pro zkvalitnění výuky (interaktivní tabuli, mikroskopy, vizualizér, učebnice aj.). Posílila výuku přírodovědných předmětů, cizích jazyků, matematické gramotnosti, technické zručnosti žáků a zajistila různorodou nabídku zájmové činnosti. Úspěšnost školy, za významné podpory zřizovatele, při získávání finančních prostředků z podaných projektů je velmi vysoká.

Z finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na zabezpečení provozu školy byly hrazeny také výdaje, na které škole nestačily přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu. Zapojením obce do různých projektů (např. Program rozvoje venkova ČR), které byly spolufinancovány Evropskou unií, došlo k realizaci rekonstrukce šatny, školní jídelny ‑ výdejny, části podkroví (vzniklo zázemí pro učitele), zřízení prostor MŠ, vybudování školního hřiště, učeben ZŠ a k úpravám školní zahrady. Aktivním přispěním obce došlo k výraznému zlepšení materiálních předpokladů pro vzdělávání dětí a žáků.

Škola zajišťuje dětem a žákům rovné podmínky pro zdravý fyzický a psychický rozvoj, u integrovaných žáků jsou zohledňovány jejich vzdělávací potřeby.

Způsob řízení odpovídá velikosti a typu školy. Personální, finanční a materiální podmínky MŠ, ZŠ a ŠD umožňují kvalitně realizovat všechny ŠVP.

Škola v minulých třech letech využila možnosti zapojení do různých projektů, což se projevilo ve výrazném zlepšení ekonomických podmínek školy pro realizaci školních vzdělávacích programů.

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Mateřská škola

Předškolní vzdělávání je realizováno v jedné třídě s celodenním provozem od 6:30 do16:00 hodin. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Pomoz mi, abych to dokázal sám (dále ŠVP PV) je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Podává ucelené informace o systému alternativní pedagogiky M. Montessori.

Efektivní organizace přímé pedagogické činnosti třech vyučujících a vyvážený denní řád vytvářel vhodné podmínky pro individuální a skupinovou práci s dětmi. Ty se vzdělávaly v připravené a klidném prostředí, které odpovídalo zásadám pedagogiky Monressori. Děti měly v dospělých osobách vlídné partnery, respektující potřeby jednotlivců, a pomocníky, na které se v případě potřeby obracely. Role učitele spočívala v taktním vedení a pomoci jednotlivcům. Práce ve věkově smíšených skupinách učila děti komunikaci, empatii a ohleduplnosti. Hodnocení efektivně přispívalo k jejich spokojenosti a motivaci.

V procesu vzdělávání byly uplatňovány současné moderní trendy v oblasti vyučování – především individuální i skupinová práce, kooperativní a projektové vyučování. Systém výuky podporoval rozvoj všech dětí s různou mírou talentu a pracovního tempa, vedl je k projevu vlastní iniciativy a učení na základě intelektových a praktických činností.

Děti měly ve sledovaných dopoledních blocích dostatek podnětů k učení, vnímaných v přirozených souvislostech. Navzájem si sdělovaly své dojmy, uměly požádat o pomoc a domluvou řešily vzniklé problémy. Prostřednictvím práce s čísly a písmeny byly podporovány matematická a čtenářská gramotnost. Děti si osvojovaly elementární poznatky o zrakových systémech a jejich funkcích, uměly poznat některá písmena, orientovaly se v počtech a číslicích. Předností sledovaných činností byla cílená podpora smyslového vnímání a myšlenkové aktivity dětí. V průběhu praktických činností a manipulaci se speciálními pomůckami si ověřovaly schopnosti rozeznat chybu i její příčinu a najít správné řešení. Všestranně si upevňovaly pracovní dovednosti a jemnou motoriku, efektivně rozvíjely dříve získané poznatky. Nadstandardní úroveň dovedností a návyků prokazovaly při sebeobslužných činnostech. V průběhu dopoledne nebylo zařazeno zdravotně zaměřené cvičení, děti však měly dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. Řízené pohybové aktivity zařazované pravidelně jednou týdně včetně aktivního pohybu při pobytu venku přispívaly k rozvoji fyzické i psychické zdatnosti dětí.

Pozitivní a bezpečné sociální prostředí, podporované všemi pracovníky školy, se projevovalo ve spokojenosti dětí a účinně přispívalo k naplňování vzdělávacích cílů MŠ.

Učitelky systematicky naplňují vzdělávací záměry stanovené v ŠVP PV. V průběhu pedagogického procesu zařazují metody a formy práce podporující u dětí tvořivost, zvídavost a samostatný přístup k řešení problémů. Pozitivní klima školy příznivě ovlivňuje průběh a organizaci předškolního vzdělávání. Sledovaná oblast je hodnocena jako nadstandartní.

Základní škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV) je průběžně aktualizovaný. Jeho obsah byl v době inspekce v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). ŠD realizuje výchovu a vzdělávání žáků podle aktualizovaného Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání (dále ŠVP ŠD).

Organizace vzdělávání odpovídala aktuálnímu počtu žáků. Spojeny byly první s druhým ročníkem, další tři tvořily druhou třídu. Výuka naukových předmětů byla z organizačních důvodů ve třetím ročníku individualizovaná (z důvodu nejvyššího zastoupení žáků se SVP), pro předměty výchovného charakteru společná pro třetí až pátý ročník. Rozvrh hodin byl v souladu s učebním plánem ŠVP ZV a respektoval psychohygienické i pedagogické zásady. Disponibilní hodiny byly využity pro předměty český a anglický jazyk, matematika a pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Škola má zpracovanou strukturu domácí přípravy žáků a systém zadávání domácích úkolů.

Škola se systematicky zaměřuje na rozvoj osobnosti žáků. Učitelky organizují bohatou mimoškolní činnost. V odpoledních hodinách mají žáci možnost bezúplatně navštěvovat zájmové útvary zaměřené na rozvoj jejich rozumových, pohybových a hudebních dovedností. V rámci projektu Moderní škola jsou realizované aktivity vedoucí k posílení sociální koheze, sociálních vazeb ve skupině, zvýšení pozitivního klimatu školy a utváření žádoucích dovedností a návyků v oblasti prevence rizikového chování. Tyto činnosti zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s etopedem.

V rámci inspekční činnosti byly navštíveny hodiny českého jazyka, přírodovědy a matematiky v obou třídách. Všechny se vyznačovaly promyšlenou organizací vyučovacího času. Žáci byli v průběhu výuky soustavně zaměstnáni, pracovali samostatně i ve skupinách. Učitelky důsledně kontrolovaly vypracované úkoly, střídavě se věnovaly jednotlivým ročníkům. Rozvržení časové dotace mezi ročníky, které byly zastoupeny ve třídách, bylo rovnoměrné. Žáci pracovali s texty z učebnic, pracovních sešitů a listů, vyhledávali informace na internetu. K dispozici měli velké množství učebních pomůcek a výukové programy na počítačích. Snahou vyučujících byla maximální aktivizace žáků. Odůvodněné slovní hodnocení i klasifikace účelně podněcovaly u žáků zájem o výuku. Učivo bylo vždy diferencováno podle předpokladů a schopností jednotlivců. Ve všech hospitovaných hodinách převládalo příznivé sociální klima. Žáci byli vhodně vedeni ke kultivovanému vyjadřování a k odpovídání celou větou. Učitelky jim kladly v průběhu výuky problémové otázky a upozorňovaly na souvislosti s ostatními předměty. Vyučovací čas byl využit s vysokou mírou efektivnosti.

Sledovaný průběh vzdělávání měl celkově velmi dobrou úroveň. Škola zajišťuje rozvoj vědomostí a dovedností žáků v souladu se ŠVP ZV. Využité formy a metody práce podporovaly zvyšování čtenářské, jazykové, matematické a sociální gramotnosti a vytváření požadovaných kompetencí žáků. Škola příkladně podporuje rozvoj osobnosti žáků. Zapojením do mimoškolních aktivit vhodně doplňuje jejich znalosti nad rámec vlastní výuky. Žáci jsou cíleně vedeni k vytváření povědomí sounáležitosti se školou a obcí a podpoře jejího dobrého jména.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům

Podpora rozvoje osobnosti dětí vyplývá z hodnocení vzdělávacích činností a plnění dílčích cílů v tematických celcích. Učitelky podle vlastních kritérií průběžně hodnotí projevy a dovednosti jednotlivých dětí. Na základě těchto hodnocení plánují individuální péči a opakované zařazování činností s používáním Montessori pomůcek. Pečlivě vedené záznamy o pokrocích dětí jsou doplněné portfolii s pracovními listy, které umožňují sledovat postupný psychomotorický vývoj dítěte.

Před zahájením povinné školní docházky dětí učitelky vyhodnocují výsledky pozorování z hlediska očekávaných kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech dle RVP PV.

Hodnocení tematických celků a záznamy o dětech poskytují přehledné informace o vzdělávacích pokrocích dětí. Systém hodnocení předškolního vzdělávání je nadstandardně nastaven a realizován na základě principů Montessori pedagogiky.

Všechny učitelky ZŠ systematicky ověřují výsledky vzdělávání žáků. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají pravidelným sledováním výkonů žáků, různými druhy písemných prací, vyplňováním testů v pracovních sešitech a výukových programech. Ve spolupráci s okolními školami učitelky zadávají kontrolní práce a získávají zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání. Sledované hodnocení ve výuce bylo zřetelné a zdůvodněné, motivovalo žáky ke zkvalitnění výsledků a příznivě ovlivňovalo pracovní atmosféru. Údaje o úspěšnosti žáků ve vzdělávání jsou uvedeny ve výročních zprávách, v zápisech z jednání pedagogické rady a v žákovských portfoliích. O klasifikaci jsou zákonní zástupci informováni především prostřednictvím žákovských knížek. Významná je spolupráce se zákonnými zástupci žáků při tripartitních schůzkách, na kterých probíhá individuální hodnocení výsledků vzdělávání. Žáci i učitelky vyplňují každý měsíc formulář, do kterého zaznamenávají hodnocení dosažených výsledků a pokroku jednotlivců. Ve školním roce 2013/2014 prospěli všichni žáci, z toho 60% s vyznamenáním.

Úroveň získaných kompetencí u žáků odpovídala jejich věku a individuálním možnostem. Pravidelné sledování výsledků vzdělávání je hodnoceno jako příklad dobré praxe.

Závěry

Mezi silné stránky školy patří výborná spolupráce se zřizovatelem, zákonnými zástupci dětí a žáků včetně zajištění jejich informovanosti. Vzdělávací nabídka a realizované ŠVP jsou vytvořeny s ohledem na podmínky školy, upravené podle vzdělávacích možností a potřeb dětí a žáků. Velmi dobré materiální a personální podmínky výrazně přispívají ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Projektovou aktivitou ředitelky školy a zřizovatele se podařilo získat finanční prostředky, které výrazně přispěly k vytvoření kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí a žáků.

Česká školní inspekce hodnotí jako příklad dobré praxe materiální a personální podmínky v MŠ, průběh předškolního vzdělávání, systematické sledování výsledků vzdělávání dětí a žáků, realizované aktivity vedoucí k prevenci rizikového chování zaměřené na zdravý životní styl, práci specialisty v oboru etopedie s třídními kolektivy, vzájemné poznávání žáků v mimoškolním prostředí a na efektivní využití volného času.

Slabé stránky školy nebyly zjištěny.

V průběhu inspekční činnosti ředitelka školy doplnila údaje do školního řádu MŠ a ŠVP ŠD.

Česká školní inspekce doporučuje vedení školy přenést kontrolní činnost na učitelku MŠ zodpovědnou za organizaci, průběh, kvalitu a výsledky vzdělávání.

V ZŠ a MŠ došlo od poslední inspekce ke zřetelnému posunu v oblasti materiálně-technického vybavení, což výrazně přispělo ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena na základě získaných prostředků z ESF nově MŠ, která nabízí zájemcům o vzdělávání alternativní metodu pedagogiky Montessori. Tato skutečnost podstatně ovlivňuje zvyšující se počet žáků ZŠ. Došlo k obměně pedagogického sboru a byla jmenovaná nová ředitelka školy.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

 1. Zřizovací listina vydaná obcí Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou, s účinností od 1. 1. 2003, ze dne 28. 8. 2002
 2. Rozhodnutí MŠMT č. j. 42051/2014-2 ve věci zápisu změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 12. 2014, ze dne 28. 11. 2014
 3. Jmenování do funkce ředitelky školy č. j. OUP/KŘ/2014-47, ze dne 17. června 2014, s účinností od 1. srpna 2014, na období 6 let
 4. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 10. 12. 2014
 5. Doklady o přijímání dětí a žáků ke vzdělávání ve školním roce 2014/2015
 6. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015
 7. Evidence dětí a žáků škol: školní matriky, třídní výkazy a třídní knihy všech tříd, katalogové listy, přehledy výchovně vzdělávací práce ŠD ve školním roce 2014/2015
 8. Školní vzdělávací programy (ŠVP ZV, ŠVP PV a ŠVP ŠD), platné ve školním roce 2014/2015
 9. Školní řády MŠ a ZŠ a vnitřní řád ŠD platné ve školním roce 2014/2015
 10. Organizační řád školy pro školní rok 2014/2015
 11. Učební plán pro školní rok 2014/2015
 12. Individuální vzdělávací plány dětí a žáků vedené ve školním roce 2014/2015
 13. Seznam integrovaných žáků pro školní rok 2014/2015
 14. Rozvrhy hodin ve školním roce 2014/2015
 15. Doklady o dosaženém vzdělání pedagogů a osvědčení ze vzdělávacích akcí
 16. Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
 17. Žákovské knížky vedené ve školním roce 2014/2015
 18. Dokumentace z hospitační činnosti ředitelky školy a vedoucí učitelky MŠ ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015
 19. Přehled DVPP za školní rok 2013/2014 a plán DVPP na školní rok 2014/2015
 20. Záznamy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2014/2015
 21. Zápisy z jednání školské rady ze dne 15. 4. a 9. 9. 2014
 22. Minimální preventivní program platný ve školním roce 2014/2015
 23. Koncepce rozvoje Základní školy a Montessori mateřské školy, květen 2014
 24. Plán práce ZŠ na školní rok 2014/2015
 25. Plán kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok 2014/2015
 26. Rozvrh přímé pedagogické činnosti učitelek MŠ a ZŠ pro školní rok 2014/2015
 27. Režim dne MŠ platný pro školní rok 2014/2015
 28. Třídní vzdělávací program MŠ platný pro školní rok 2014/2015
 29. Docházka dětí vedená ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015
 30. Výjimka z počtu dětí ve třídě MŠ platná ve školním roce 2014/2015
 31. Záznamy o dětech vedené ve školním roce 2014/2015
 32. Knihy úrazů vedené ve školním roce 2014/2015
 33. Protokol o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí, náčiní používaného v učebně k pohybové výchově a hracích prvků na zahradě ZŠ a MŠ ze dne 6. 1. 2015
 34. Výkaz R 13-01 o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2014
 35. Výkaz S 1-01 o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2014
 36. Výkaz M 3 o základní škole podle stavu k 30. 9. 2014
 37. Výkaz Z 2-01 o školní družině – školním klubu podle stavu k 31. 10. 2014
 38. Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol P 1‑04 za rok 2013
 39. Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2014
 40. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za roky 2012 až 2014
 41. Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2013
 42. Hlavní kniha účetnictví za rok 2013
 43. Dokumentace k projektům realizovaným školou v letech 2012 - 2015
 44. Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HRK-SR-32/2014
 45. Inspekční zpráva čj. ČŠI-282/08-09

 

Poučení

Podle § 174 odst. 10 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.h@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Královéhradeckém inspektorátu České školní inspekce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 (razítko)

 

 

Titul, jméno, příjmení, funkce

 

Mgr. Martina Bělková, školní inspektorka

…………………………….

Mgr. Dagmar Anschlagová, školní inspektorka

……………………………..

Bc. Dana Luňáková, kontrolní pracovnice

…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne ……………………..

 

 

 

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

 (razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

 

Mgr. et Bc. Radomila Zelená, ředitelka školy

………………………………….

V Podbřezí dne ………………………………

 

Připomínky ředitelky školy

D. m. rok

Připomínky nebyly podány.